किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम

कृषक वर्गहरुमा अनुरोध

कुनै पनि बालिको विउ र पशुहरुको जातको कारणले उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले बालीहरुको विउको प्रयोग गर्दा आधिकारिक निकाय मार्फत प्रमाणितकारण भई यथार्थ सङ्केत पत्र लगाईएको र भरपर्दो श्रोतवाट उपलब्ध भएको विउ प्रयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुको साथै आफुले पालेका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भधान गरि नश्ल सुधारको माध्यमवाट उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषि र पशुपालन व्यवसाय लाई व्यवसायिकरणको माध्यमवाट खाद्य सुरक्षाका साथै आयआर्जन र स्वरोजगारका अवसरहरु श्रृजना गरौ ।

किसानका लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रम
कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय तिलोत्तमा -३, जानकीनगर, रुपन्देही
सम्पर्क फोनः ०७१-४२०२४४, फ्याक्सः ०७१-४२०२४५
ईमेलःkubkisfp2012@gmail.com
वेभसाईटः www.kubk.gov.np
सम्पर्क कार्यालयः कुमारीपाटी, ललितपुर, फोन न. ०१-५५२२०६७  

अन्य समाचारहरु